Tsaparang T_2_74 Kailash T_4_57 Saga Nomaden T_2_35 Lhasa Jokhang T_1_39  
  Khojarnath T_9_21   Manasarowar See T_4_44   Khojarnath T_1_10   Zuthulpuk T_4_22  
Kailash ChiuGömpa T_4_63   ChiuGömpa T_4_68   Kailash T_3_42   Kailash ChiuGömpa T_4_66